CONTACTE

INTERMEDIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ SOCIAL I LABORAL DELS IMMIGRANTS

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un programa de tallers, xerrades, espais de diàleg, de reflexió, formacions que facilitin la plena integració dels immigrants que viuen a Constantí. Amb especial atenció als col·lectius de dones i joves d'origen estranger amb determinades dificultats socials.

Mitjançant el coneixement de la llengua, els costums, la societat, la cultura, la qualitat participativa (tenint en compte l'alt número d'entitats que compta Constantí) saber on i com poden participar... El projecte s’estructura en diferents àrees, incidint en aquells col·lectius que es consideren prioritaris o s’adaptin més a les línies estratègiques de l’Ajuntament, amb qui es treballa a través d’un conveni de col·laboració. Aquestes àrees serien:

  • Promoure la integració social .
  • Promoure la integració laboral, generant una oferta formativa a les necessitats del mercat de la comarca, possibilitant coneixements i l’ús dels recursos existents disponibles per a afavorir la integració laboral i evidentment, social. Aquesta línia es podria treballar conjuntament amb l’Òmnia i incidint en la part d’inserció.
  • Atendre als immigrants partint de les seves circumstàncies.
  • Elaborar recursos i material adient pels immigrants.
  • Divulgar les formes d'accés als diferents recursos de protecció social.
  • Participar amb les associacions i grups d'immigrants en la realització d'activitats que fomenten la seua integració social i laboral.
  • Impulsar accions coordinades amb altres entitats i agents que facilitin la integració de col·lectius d'immigrants.
  • Informar sobre els recursos i serveis específics per a immigrants a la ciutat.

El resultat ha estat molt positiu, ja que s’ha arribat a un total de 605 beneficiaris/es.