CONTACTE

CONVIVÈNCIA I COHESIÓ

Un projecte transversal, d’actuació directe.

El projecte està destinat a barris amb certes característiques però s’adapta a la realitat de cada un dels territoris d’actuació.

És necessari partir i analitzar la radiografia del barri per poder afrontar el projecte i dissenyar un programa que permeti desenvolupar actuacions de qualitat amb resultats immediats.

Molts dels territoris d’actuació presenten doncs un diagnòstic similar, però als problemes d’habitatge, el baix nivell formatiu de la seva població, les mínimes possibilitats d’ocupació, les pro-blemàtiques derivades de la multiculturalitat, l’atur i la violència juvenil, les conductes incíviques o la detecció de l’augment dels conflictes de convivència, entre d’altres, cal afegir les conseqüències d’una crisi que ha afectat de manera més que punyent a molts territoris. Desenvolupar projectes que no vinguin de les pròpies Entitats del barri, on participin els Veïns i veïnes del barri, però no no-més com a beneficiaris, sinó que siguin partícips en la planificació, execució i avaluació, seran pro-jectes avesats al fracàs.

Infants i joves. És necessari impulsar projectes educatius, ja que la formació és clau per al present i futur. Si a més a més hi sumem l’absentisme escolar, nivell formatiu baix, conflictivitat familiar, la manca de preparació (formació) és un problema força important, on cal posar fil a l’agulla i actuar de forma ràpida i eficient.

Els barris han estat els de major recepció de la immigració massiva en els últims anys i on han patit també més la situació de crisi, doncs molts d’ells s’han quedat sense feina. Algun barri supera el 80% de població immigrada. El desconeixement de d’idioma, dels costums i la manca de relació ha originat la majoria de conflictes.

En el cas de les dones, la situació d’aquestes passa per una carència tant a nivell formatiu com social, dificultats d’accés al món laboral, desconeixement dels serveis més pròxims, així com els recursos existents. Si a tot això sumem els problemes de la desigualtat davant les oportunitats entre homes i dones en la societat actual, les dificultats augmenten.

Objectius del projecte:

 • Desenvolupar activitats de prevenció de conductes de risc i proposar alternatives al temps lliure.
 • Promoure la convivència i la cohesió al barri
 • Treballar amb els diferents col.lectius en favor de la integració
 • Organitzar tallers, activitats i xerrades entorn a temes conflictius.
 • Organitzar tallers, activitats i xerrades de resolució de conflictes.
 • Diagnosticar les problemàtiques socials i familiars que comporten l’absentisme escolar.
 • Resoldre l'absentisme escolar a les escoles del municipi i orientació al futur.
 • Implicar tots els agent socials presents al territori.
 • Crear una escola de pares i mares fora de l’àmbit escolar però cercar el centro de manera coordinada amb l’escola, etc.
 • Promoure i dinamitzar les AMPAS.
 • Fer una campanya de sensibilització ciutadana, sobre la importància de la formació i la responsabilitat dels pares i la necessària implicació d’aquests.
 • Promocionar als infants, joves i famílies, eines i recursos que afavoreixin el desenvolupa-ment grupal i de la seva comunitat
 • Desenvolupar accions de resolució de conflictes dins la comunitat i entre gitanos i no gita-nos.
 • Oferir segones oportunitats a joves que van abandonar els estudis.
 • Mediar en les comunitats i temes habitatge.

Actuacions:

Famílies:

 • Intervenció, mediació i seguiment de les famílies.
 • Campanya de sensibilització de la importància de la formació.
 • Seguiment individualitzat de les famílies i acompanyament.

Àmbit Educatiu. Escolarització- Absentisme Escolar:

 • Seguiment escolar i reunions amb els pares i mares gitanos per informar de la necessitat de que els seus fills finalitzin els estudis.
 • Atenció a les diferents demandes dels centres educatius de primària i secundària, que han tingut algun problema i/o conflicte vinculat amb alumnes i pares/mares i la comunitat.
 • Treball individualitzat amb les famílies per treballar temes com l’escolarització de les nenes i nens.
 • Establint coordinacions entre entitats i serveis, famílies, estructurant la comunitat educativa.
 • Implicant i treballant amb els infants, jo ves i les famílies.
 • Desenvolupant sessions d’acompanyament personalitzades i itineraris d’acompanyament als infants i joves d’acord amb les famílies.

Àmbit Habitatge:

 • Seguiment en els diferents processos i problemàtiques vinculades a l’habitatge.
 • Morositat: tractament tècnic i d’assessorament en situacions específiques de precarietat econòmica i no poder fer front als pagaments de manera normalitzada.
 • Informació i assessorament dels drets i deures, obligacions de qualsevol propietari d’un habitatge.
 • Ocupacions: Explicació a les famílies gitanes de què implica l’ocupació d’una vivenda. Antecedents per a que no puguin tenir accés a les llistes de noves promocions d’habitatge.
 • Aglomeració de persones en un mateix habitatge.
 • Sorolls i mals comportaments a hores poc considerables.
 • Problemes de pagament amb la comunitat de veïns.

Convivència Ciutadana:

 • Foment de la convivència i el respecte tant generacional com intercultural.
 • Mediació i Prevenció en conflictes.
 • Resolució de conflictes en diferents problemàtiques i situacions que es donen tant a nivell individual com general.
 • Promoció de la participació de diferents col·lectius.
 • Fomentar la interacció social.
 • Fomentar la interacció dels joves en diferents accions (esports, xerrades informatives, tallers formatius, música, adquisició eines, jornades formatives, tallers...).
 • Fomentant hàbits, la convivència i el respecte intergeneracional.
 • Fomentant hàbits, la convivència i el respecte intercultural.
 • Realitzant campanyes, esdeveniments i programes que fomentin la interacció social a través de la diversitat.
 • Creació d’equips de treball i s’ha vetllat per la coordinació i la transversalitat.

Àmbit Informació. Tràmits burocràtics:

 • Informació a les famílies de qualsevol tràmit burocràtic respecte a diferents àmbits:
  • Habitatge.
  • Salut.
  • Educació.
  • Convivència.
  • Serveis Socials.